KONKURS

Weź udział w niesamowitym konkursie Planety Koni i wygraj wymarzone siodło!

Aby wziąć udział w naszym konkursie musisz wykupić roczną prenumeratę PLANETY KONI do 31 grudnia 2017 roku i wysłać nam swoją propozycję hasła reklamowego PLANETY KONI! Autor najbardziej chwytliwego sloganu wygra model siodła marki Wintec. Możesz wybrać jeden z dwóch (proponowanych przez nas) modeli oraz rozmiar pasujący do Twojej sylwetki.Wyniki konkursu już w styczniowym wydaniu PLANETY KONI.
Regulamin KONKURSU „ Planeta Koni”
POSTANOWIENIA OGÓLNE – DEFINICJE
Podmiotem urządzającym konkurs jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SENA z siedzibą w Przekolno 17 73-260 Pełczyce zwanym dalej „Organizatorem”
2. Zasięg konkursu – konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski.
3. Czas trwania konkursu – 0d 01.10.2017 do 31-12-2017.
Nagroda – nagrodą w konkursie jest siodło marki Wintec. Zwycięzca sam wybiera rozmiar oraz jeden z dwóch modeli siodła.
DANE OSOBOWE
Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkurs automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt.7 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)’
8. Zgłoszenie do konkursu i wzięcie w niej udziału jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu konkursu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursu.
KOMISJA Konkursowa
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców/zwycięzcy konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję konkursową. W skład Komisji konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
PRZEBIEG KONKURSU
Aby wziąć udział w konkursie, należy wykupić do 31-12-2017 prenumeratę roczną miesięcznika PLANETA KONI oraz wysłać na adres mailowy: redakcja@planetakoni.pl propozycję hasła reklamowego miesięcznika Planeta Koni.
11. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na Witrynie www, podając niezbędne dane do wzięcia udziału w konkursie, czyli: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres e-mail, nr telefonu, województwo, miasto.
12. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane i rejestrowane pod adresem redakcja@planetakoni.pl z dopiskiem Konkurs. Następnie będę weryfikowane przez Komisję konkursową.
13. Dane zarejestrowane są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.
NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest :
Siodło marki Wintec (Siodło marki Wintec 250 ujeżdżeniowe lub Siodło marki Wintec 250 Cair wszechstronne).
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Organizator powiadomi zwycięzcę konkursu o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość e-mail oraz stosowną informację w magazynie Planeta Koni w numerze lutowym.
ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK
Wysyłka nagrody na adres podany i potwierdzony przez zwycięzcę zostanie wysłana nie później, niż w terminie 31 dni od zakończenie procedury weryfikacyjnej.
17. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ukryte wady przyznanej nagrody, wynikające z winy producenta siodła, o których nie mógł wiedzieć.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w postanowieniach Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego, a właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

Zgłoszenie PDF/kliknij