Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „ Planeta Koni”

POSTANOWIENIA OGÓLNE – DEFINICJE

 1. Podmiotem urządzającym konkurs jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SENA z siedzibą w Przekolno 17 73-260 Pełczyce zwanym dalej „Organizatorem”
  2. Zasięg konkurs – Konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski.
  3. Czas trwania konkursu – 01-03-2017 do 31-08-2017.
 2. Nagroda – nagrodą w konkursie jest zwierzę, koń, którego dokładny opis znajduje się w pkt 14 regulaminu

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursu automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursu. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt.7 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
  7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  – Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)’
  8. Zgłoszenie do konkursu i wzięcie w niej udziału jest równoznaczne:
  – z akceptacją regulaminu konkursu,
  – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców/zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji  Konkursowaej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykupić w dacie od 01-03-2017 do 31-08-2017 prenumeratę roczną miesięcznika PLANETA KONI
  11. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na Witrynie www, podając niezbędne dane do wzięcia udziału w konkursie, czyli: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres e-mail, nr telefonu, województwo, miasto oraz miejsce gdzie będzie przebywała Nagroda
  12. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane i rejestrowane pod adresem redakcja@planetakoni.pl z dopiskiem Konkurs. Następnie będę weryfikowane przez Komisję Konkursową
  13. Dane zarejestrowane   są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest :

Koń Czystej Krwi Arabskiej , ogier o imieniu ZEBIR urodzony 29-03-2014 roku w POLSCE

– ojciec ALWARO   – matka ZIMNA    -ojciec matki EKSPONAT nr. Paszportu 616POL14010519A

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość e-mail oraz stosowną informację w magazynie Planeta Koni w numerze Październikowym (nr7/2017)

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Odbiór nagrody nastąpi osobiście przez wygranego Konkursu w Przekolno 17 nie później niż w terminie 14 dni od zakończenie procedury weryfikacyjnej
  17. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt 16. , przejdzie ona na własność Organizatora.
  18. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ukryty wady fizyczne przyznanej nagrody, o których mimo posiadanych badań i oględziny nie mógł wiedzieć.
 2. Warunki odbioru :

– przed wydaniem nagrody Organizator osobiście, przez członków Komisji Konkursowej lub w porozumienie z organizacją dbająca o prawa zwierząt ma prawo oględzin miejsca gdzie będzie przetrzymywana nagroda a w razie stwierdzenia brak odpowiednich warunków, może odmówić wydania nagrody. W przypadku braku warunków Zwycięzca Konkursu otrzyma dodatkowy czas 2 miesięcy na dostosowanie miejsca do przetrzymywania Nagrody względnie do wskazania innego miejsce przetrzymywania Nagrody.

– przed wydaniem nagrody Organizator ma prawo zwrócić się do organizacji ochrony praw zwierząt działających na terenie przetrzymywania nagrody, o podanie informacji czy przeciwko zwycięzcy Konkursu były lub są prowadzone postępowania związane z naruszeniem praw zwierząt. W przypadku wskazania na wątpliwości związane z osobą Zwycięzcy Konkursu Organizator ma prawo zażądać od Zwycięzcy Konkursu pisemnej, nieodwołalnej  zgody na wizytację Nagrody i miejsce jej przetrzymywania przez okres 24 miesięcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
  22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w postanowieniach Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
  23. Nie można sprzedać ani oddać Nagrody do rzeźni w przypadku nie dotrzymania powyższych zapisów regulaminu – Organizator może dochodzić zadośćuczynienie w kwocie 25.000 zł
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego, a właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
 3. Zgłoszenie PDF /kliknij.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *